Villkor

Priser

Samtliga priser i våra prislistor är angivna inklusive moms (företagskunder kan välja att få priserna presenterade exklusive moms). Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget, inköpspriser, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter samt andra förändringar utom vår kontroll. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller Speldator Store sig rätten att annullera kundens beställning. Observera att offerter kan innehålla speciella avtal med priser som avviker från våra prislistor.

Prisändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i Speldator Store orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller orderbekräftat pris med reservation för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom Speldator Store kontroll. Efter eventuell justering ska nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.

Beställning i Webbshop

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställning eller del av den om beställd vara är slutsåld.

Betalning och betalningsvillkor

För konsumenter sker betalning i webbutiken med betalkort eller Klarna. För försäljning till omyndig eller minderårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som normalt förfaller till betalning 20 dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för konsument. Försäljning till stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller 30 dagar från fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår en årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med 24 % från förfallodagen samt lagstadgad påminnelseavgift. Anmärkningar mot utställd faktura ska ske inom 10 dagar. Speldator Store förbehåller sig rätten överlåta fakturor som inte betalats i tid till inkassobolag. Om kunden inte erlägger full betalning senast på förfallodagen förbehåller sig Speldator Store rätten att neka kunden ytterligare beställningar och/eller leveranser. Levererade varor förblir Speldator Store egendom till dess full likvid erhållits av Speldator Store.

Leveranstid

Leveranstid är 7 arbetsdagar, vid beställning av datorer med loops (vattenkylning och dylikt) så är leveranstiden 20 arbetsdagar. Leverans till konsumenter sker normalt genom avhämtning eller med Postnord MyPack Collect, Home.

Fraktkostnad

För leverans debiteras fraktkostnader enligt särskild fraktprislista. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas separat i varje enskilt fall då dessa priser varierar beroende på leveransadressen.

Outlöst försändelse

För försändelser som ej är utlösta debiteras en avgift om f.n.150 kr inklusive moms för att täcka Speldator Store transport- och administrationskostnader.

Transportskada

Det åligger kunden att kontrollera leveransen vid mottagandet. Om godset verkar skadat på grund av skadat emballage, packa alltid upp och kontrollera själva varan. Vid transportskadad vara (fysisk skada på varan) ska kunden omgående kontakta Postnord och reklamera godset. Kontakta sedan Speldator Store på telefon 0734 - 20 08 56 och uppge order- eller fakturanummer samt reklamationsnummer från speditören.

Ångerrätt och öppet köp (konsument)

I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har konsument 14 dagar på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten. En konsument har rätt att öppna och kontrollera varan i den utsträckning som krävs för att bedöma om konsumenten är nöjd med varan. I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av varan förbehåller sig Speldator Store rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas till konsumenten. Ångerrätt gäller inte specialbeställda varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar (t.ex. en specialbeställd dator där diverse vattenkylningssystem installerats).

Varan ska vara förpackad i av Postnord godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong) och fixeras med packmaterial så att den inkommer till Speldator Store på ett säkert sätt och inte skadas under transporten på grund av bristfällig emballering. Returer ska skickas till Speldator Store, Schaggarpsvägen 3B, 231 69 Skegrie. Är du osäker på hur du ska förpacka varan har vi en video för detta som du hittar här. Återbetalning sker inom 14 dagar.

Observera att ångerrätt och öppet köp enligt ovan endast gäller för konsumenter. Företagskunder har ingen lagstadgad ångerrätt vid köp av varor hos Speldator Store.

Retur och returfrakt

Konsument betalar frakt vid köp av en produkt. Skulle konsument vilja returnera en produkt betalar konsumenten returfrakten som sedan återbetals vid uppvisat kvitto.

Reklamation (konsument)

I enlighet med svensk lagstiftning har konsumenter rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom 3 år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation ska lämnas till Speldator Store inom skälig tid (en reklamation som görs inom 2 månader från att felet upptäcktes anses alltid vara gjord i rätt tid) från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom 2 år från inköpsdatum anses normalt vara ursprungliga.

Reklamation kan också göras genom att kontakta Speldator Store på telefon 0734-20 08 56, via e-post: info@speldator.store. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt reklamationsärende. Vid återsändandet ska faktura/följesedel vara bifogad och kartongen vara tydligt märkt med returnummer. Varan ska vara förpackad i av Postnord godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong). Reklamationsärenden som inkommer till Speldator Store utan godkänt ytteremballage (t.ex. i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd.

Observera att bestämmelserna om reklamation ovan endast gäller konsumenter. Beträffande fel i vara som har beställts av företagskund, se avsnittet ”Ansvar för fel (företagskund)”.

Garanti

För Speldator Store datorer byggda av oss lämnar vi 3 års garanti från och med leveransdatum. Alla lämnade garantier är giltiga i Sverige och i de fall där produkten behöver skickas till tillverkare för avhjälpande utanför Sverige åtar sig Speldator Store bekosta frakt och utföra eventuellt administrativt arbete.

Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel, som orsakats av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia, såsom CD- eller DVD-skivor. Garanti lämnas heller ej på produkter som hanterats felaktigt eller på annat sätt ej används på anvisat sätt.

Vid åberopande av garanti ska kund för en enklare hantering göra en felanmälan genom att kontakta oss på tel: 0734-20 08 56 eller maila till oss på info@speldator.store. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt garantiärende. Vid återsändandet ska returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan ska vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong). Garantiärenden som inkommer till Speldator Store utan godkänt ytteremballage (t.ex. i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för garantiåtgärd.

Garanti är giltig först när Speldator Store mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.